Centrum pro rodiny s dětmi

Centrum pro rodiny s dětmi v Útočišti

Tato služba je spolufinancovaná z rozpočtu města Cheb a Karlovarského kraje

logo Cheb

logo Karlovarský kraj

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb „Centra pro rodiny s dětmi“, jejichž provozovatelem je obecně prospěšná společnost Útočiště o. p. s., je usilovat o to, aby dítě mohlo žít ve své rodině a za tímto účelem podporovat rodinu, aby vytvářela podmínky pro jeho zdárný vývoj.

Cíle

Našim cílem je pomoc a podpora uživatele v následujících oblastech:

Základní stabilizace

 • možnost řešit nepříznivou sociální situaci
 • možnost poradit se/požádat o radu
 • možnost materiální pomoci

Vzdělávání a pracovní uplatnění

 • získání kvalifikace
 • získání pracovního uplatnění
 • udržení pracovního uplatnění

Základní doklady

 • pomoc při zajištění identifikačních a jiných osobních dokladů

Hmotné zabezpečení

 • potřeba orientovat se ve finanční oblasti
 • bezpečné hospodaření s finančními prostředky
 • uplatnění dalších zdrojů finančního zabezpečení
 • identifikace vlastních dluhů a závazků z nich plynoucích
 • požádání o dávky, důchody

Bydlení, vedení domácnosti

 • vyhledávání vhodného bydlení a sjednání podmínek s vlastníkem bytu
 • plnění finančních závazků spojených s bydlením
 • plnění dalších závazků, povinností a pravidel spojených s bydlením
 • udržování domácnosti v pořádku a s odpovídajícím materiálním vybavením

Zdraví

 • možnost čerpat zdravotní péči
 • rozpoznání a možnost čerpat odbornou pomoc v oblasti duševního zdraví
 • znalost důsledků rizikového způsobu života pro zdraví

Ochrana práv, bezpečnost a kriminalita

 • schopnost vyhodnotit a řešit situaci včetně domácího násilí, zneužívání, týrání
 • schopnost vyhodnotit a získat podporu v případě vlastního trestního jednání
 • schopnost včas vyhodnotit situaci vlastního soc. patologického jednání a jeho důsledky, schopnost minimalizovat rizikové chování a jeho důsledky
 • ochrana práv v oblasti občanských/sousedských vztahů

Kontakt se společenským prostředím

 • vytváření funkčních sociálních vazeb s vrstevníky
 • funkční vztahy s okolím

Rodina a její uspořádání

 • vytváření funkčních partnerských vztahů
 • vytváření funkčních vztahů v rámci rodiny
 • podpora dítěte při vytváření funkčních sociálních vazeb s rodinou
 • podpora řešení situace v oblasti uspořádání rodinných vztahů
 • doklady v oblasti práva, zákona o OSPOD (výchovné poměry, stanovení výživného, předběžné opatření apod.)

Posilování rodičovských kompetencí

 • zajištění plnění školních povinností dětí
 • zajištění péče o dítě v domácím prostředí
 • podpora dítěte při vytváření funkčních sociálních vazeb s vrstevníky a okolím
 • péče o zdravotní stav dítěte a předcházení rizikům zhoršení zdravotního stavu
 • zajištění péče s ohledem na onemocnění, či zdravotní postižení
 • rozvoj motorických, verbálních a sociálních schopností dítěte bez postižení

Cílová skupina

 • Rodiny s dětmi ve věku do 18 let, jejichž dítě bylo odebráno a rodina usiluje o jeho návrat zpět.
 • Nastávající rodiče, kteří byli během svého vývoje zanedbáváni nebo ohroženi, je zde riziko, že nebudou umět o dítě pečovat, nemají pro dítě připravené podmínky odpovídající jeho potřebám, nemají ve svém okolí spolehlivou soc. podporu.
 • Rodiny s dětmi ve věku do 18 let z Chebu a blízkého okolí, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která by mohla vést k ohrožení zdárného vývoje dítěte.
 • Dítě / rodina se může na pracovníky Útočiště obrátit sama nebo na doporučení

 • sociálního pracovníka z oddělení péče o rodinu a dítě
 • pediatra, personálu nemocnic, porodnic
 • pracovníků kojeneckých ústavů a dětských domovů
 • dětského psychologa, pedagogicko-psychologické poradny
 • kurátora pro děti a mládež
 • školy
 • soudu
 • jiné neziskové organizace nebo jiné osoby

Zásady poskytování služby

Zachovávat lidskou důstojnost, např.

 • pracovník uživatele nehodnotí, neodsuzuje, neponižuje apod.

Respektovat individuální potřeby

 • každý uživatel si sám zvolí s čím, jak a kde (v terénu nebo v prostorách organizace) by chtěl pomoci.

Respektovat rozhodnutí a přání uživatele služby, např.

 • uživatel může službu kdykoli odmítnout, přerušit, ukončit a následně znovu požádat o její poskytování.

Být aktivní při poskytování služby uživatelům, např.

 • pracovníci se snaží maximálně využít své profesionální dovednosti a nabízené možnosti pro zlepšení situace uživatele.

Podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů služby, např.

 • pracovníci situaci za uživatele neřeší, ale podporují jeho schopnosti a dovednosti a motivují ho k tomu, aby danou situaci zvládl sám, a aby jeho jednání vedlo ke zlepšení jeho nepříznivé sociální situace.

Posilovat sociální začleňování uživatelů do společnosti, např.

 • pracovníci podporují a motivují uživatele v kontaktu s jinými lidmi a institucemi.

Základní činnosti poskytované sociální služby

Nastavování pravidel a jejich uvádění do praxe v oblastech:

 • výchova a vzdělávání;
 • hospodaření s penězi;

 • bydlení;
 • domácnost;

 • zaměstnání;
 • péče o zdraví;

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Podpora kontaktu rodičů se zdravotnickým, školským nebo jiným zařízením.
 • Doporučení a pomoc při zprostředkování volnočasových nebo jiných aktivit pro rodiče a děti (např. volnočasové kroužky, mateřské kluby, kulturní akce pro rodiny apod.).

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Doprovod.
 • Pomoc s vyřizováním komunikace s institucemi (telefonicky; e-mailem; pomoc s vyplněním formuláře, sepsáním návrhu apod.).

sociálně terapeutické činnosti

 • Poradenství zaměřené na rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností uživatele podporujících sociální začleňování, poznávání sama sebe a získávání náhledu na svou životní situaci, včetně hledání možností řešení.
 • Podpora komunikace v rodině.
 • Krizová intervence
 • Pořádání akcí pro rodiny s dětmi.
 
Veškeré činnosti, které poskytujeme v rámci naší sociální služby jsou poskytovány ZDARMA.