Katalog firem Karlovy Vary
Firmy Karlovy Vary

Nízkoprahový klub Útočiště

pro děti od 6 do 15 let (ZŠ)

 

 

Info pro návštěvníky klubu..
zavřít
Útočiště o.p.s.

 

Poslání NZDM

„Nízkoprahový klub Útočiště nabízí bezpečný prostor dětem ve věku od 6 do 15 let z Chebu a blízkého okolí, které jsou ohroženy nežádoucími sociálními jevy. Pracovníci klubu se snaží, aby se tyto děti nedostávaly do obtížných životních situací, a nabízí jim pomoc a podporu, pokud se v takových situacích ocitnou.“

Cíle NZDM

Našim cílem je prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a zlepšování jejich životní situace

Co je našim cílem?

 • Dílčí cíle:

   

  1. zajistit dětem nekomplikovaný přístup k pomoci (služba je bezplatná, časově dostupná, nejsou požadována osobní data);
  2. pomáhat překonávat nepříznivé situace v životě dětí;
  3. vytvářet zázemí pro trávení volného času dětí, ve kterém nejsou ohroženi užíváním návykových látek, násilím či jiným omezováním;
  4. umožnit dětem realizaci vlastních nápadů;
  5. rozvíjet sociální dovednosti;
  6. neformálním způsobem děti vzdělávat a vychovávat;

Cílová skupina NZDM

 • Naší cílovou skupinou jsou děti z Chebu a blízkého okolí ve věku 6–15 let, které:

   

  1. se ocitly v obtížné životní situaci;
  2. jsou ohroženy nežádoucími sociálními jevy;
  3. pasivně tráví volný čas;
  4. nevyhledávají standardní formy pomoci a péče;
  5. se chtějí rozvíjet;

Tato služba je přístupná všem dětem, spadajícím do naší výše uvedené cílové skupiny, které chtějí na základě vlastního zájmu a dobrovolně navštěvovat nízkoprahový klub a akceptovat pravidla, jež jsou v klubu nastavena. Zároveň by tyto děti měly být motivovány ke změnám a k získávání nových dovedností a schopností.

 

Základní činnosti poskytované sociální služby

 • Výchovné, vzdělávací a sociálně aktivizační činnosti

   

  1. Kontaktní práce;
  2. Situační intervence;
  3. Volnočasové aktivity a akce;
  4. Doučování;
  5. Preventivní, výchovné a pedagogické programy;

 

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   

  Tato činnost je součástí všech aktivit realizovaných v NZDM, umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (např. akce, besedy)

 

 • Sociálně terapeutické činnosti

   

  1. Poradenství;
  2. Krizová intervence;
  3. Individuální plánování;
  4. Práce se skupinou;

 

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

   

  1. Informační servis;
  2. Zprostředkování dalších služeb;
  3. Poradenství;
  4. Kontakt s rodinným příslušníkem;

 

Kapacita klubu

  Kapacita klubu - maximálně 15 dětí v jeden okamžik.

   

  Naše zásady:

  • Nízkoprahovost:

    

   1. snažíme se o maximální možnou dostupnost služby (klub je otevřen od 14-18 h, tedy v době, kdy uživatel není ve škole a může přijít, služba je bezplatná, není nutná registrace, nejsou požadována osobní data, uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby podle potřeby);
   2. služby může využít kdokoli, kdo spadá do naší cílové skupiny;
   3. zařízení je charakterem blízké přirozenému prostředí cílové skupiny;
   4. pro omezení přístupu uživatele není důvodem pasivita či názorová odlišnost;
   5. veškerá dokumentace obsahující údaje o uživateli služby je vedena s jeho souhlasem a uživatel je srozuměn s právem do ní nahlížet;
   6. veškeré služby jsou dobrovolné;
  • Zachovávat lidskou důstojnost, např.:

    

   1. pracovník uživatele nehodnotí, neodsuzuje, neponižuje apod.;
  • Respektovat individuální potřeby, rozhodnutí a přání uživatele služby, např.:

    

   1. pracovník nikdy nejedná nad rámec dohody s uživatelem;
   2. pracovník se uživatele při prvním kontaktu zeptá, zda mu má při oslovování tykat nebo vykat;
   3. uživatel má právo aktivně ovlivňovat, jak náplň činností klubu, tak jeho vzhled;
   4. uživatel má právo využít i nevyužít nabídky programů (pasivita během otevírací doby klubu není důvodem pro ukončení služby);
   5. uživatel má právo si vybrat, s jakým pracovníkem bude mluvit nebo komu se svěří se svým problémem;
  • Být aktivní při poskytování služby uživatelům, např.:

    

   1. pracovníci se snaží maximálně využít své profesionální dovednosti a nabízené možnosti pro zlepšení situace uživatele.;
  • Podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů služby, např.:

    

   1. pracovníci situaci za uživatele neřeší, ale podporují jeho schopnosti a dovednosti a motivují ho k tomu, aby danou situaci zvládl sám.;
  • Posilovat sociální začleňování uživatelů do společnosti, např.:

    

   1. pracovníci podporují a motivují uživatele v kontaktu s jinými lidmi a institucemi;
   2. pracovníci minimálně jednou v roce připraví pro uživatele výlet mimo klub.;

   

anketa

INFORMACE

 • dnes je
 • Jste . návštěvník těchto stránek.
 • Tyto stránky právě prohlíží .
 • Počasí u nás: