Nízkoprahový klub

Nízkoprahový klub v Útočišti

Tato služba je spolufinancovaná z rozpočtu města Cheb a Karlovarského kraje

logo Cheb

logo Karlovarský kraj


Poslání NZDM

„Našim posláním je doprovázet a podporovat děti a mládež, ve věku od 6 do 15 let z Chebu a blízkého okolí, při řešení nepříznivých i každodenních životních situací (např. doma, ve škole, ve vztazích…) a vytvářet bezpečné zázemí pro trávení jejich volného času, a tím usilovat o pozitivní změny v jejich životě.“

Cíle NZDM (potřeby uživatelů, které služba řeší)

Základní stabilizace

 • možnost řešit nepříznivou sociální situaci
 • možnost poradit se/požádat o radu
 • možnost naplnit volný čas
 • možnost kontaktu s vrstevníky

Vzdělávání

 • pravidelná docházka do školy
 • pravidelná příprava do školy
 • znalost oblastí možné přípravy na budoucí povolání a posouzení svých schopností zvládání tohoto studia
 • získání kvalifikace

Osobnostní kompetence

 • získání každodenních praktických osobních kompetencí
 • orientace ve změnách spojených s dospíváním a postojích a požadavcích okolí
 • získání náhledu na svá osobností práva
 • získání náhledu na své povinnosti v běžném životě
 • schopnost využívat veřejných služeb

Ochrana práv, bezpečnost a kriminalita

 • schopnost vyhodnotit a řešit situaci včetně domácího násilí, zneužívání, týrání
 • schopnost vyhodnotit a získat podporu v případě vlastního trestního jednání
 • schopnost včas vyhodnotit situaci vlastního soc. patologického jednání a jeho důsledků, schopnost minimalizovat rizikové chování a jeho důsledky

Kontakt se společenským prostředím

 • naplňování svého volného času
 • funkční vztahy s vrstevníky
 • funkční vztahy s okolím

Rodina a její uspořádání

 • funkční vztahy s rodinou
 • doklady v oblasti rodinného práva, zákona o SPOD (výchovné poměry, stanovení výživného, předběžné opatření apod.)

Zdraví

 • možnost čerpat zdravotní péči
 • rozpoznání a možnost čerpat odbornou pomoc v oblasti duševního zdraví
 • znalost důsledků rizikového způsobu života

Hmotné zabezpečení

 • orientovat se ve finanční oblasti
 • bezpečné hospodaření s finančními prostředky

Cílová skupina NZDM

Naší cílovou skupinou jsou děti a mládež z Chebu a blízkého okolí ve věku 6–15 let, které potřebují pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci, nemají smysluplně vyplněný volný čas a vyrůstají zejména v sociálně znevýhodněném prostředí.

Tato služba je přístupná všem dětem, spadajícím do naší výše uvedené cílové skupiny, které chtějí na základě vlastního zájmu a dobrovolně navštěvovat nízkoprahový klub a akceptovat pravidla, jež jsou v klubu nastavena.

Základní činnosti v NZDM

Výchovné, vzdělávací a sociálně aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost s dětmi a zajištění podmínek pro vzdělávání
 • zajištění podmínek pro vzdělávání
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • situační intervence a kontaktní práce

Sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc v krizi
 • poradenství zaměřené na rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování, poznávání sebe sama, získávání náhledu na svou životní situaci, včetně hledání možností řešení

Kontakt se společenským prostředím

 • zprostředkování dalších služeb
 • pracovně výchovná činnost s dětmi na akcích mimo prostory klubu

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • kontakt s rodinným příslušníkem

Naše zásady

Nízkoprahovost

 • snažíme se o maximální možnou dostupnost služby (klub je otevřen od 14-18 h, tedy v době, kdy uživatel není ve škole a může přijít, služba je bezplatná, není nutná registrace, nejsou požadována osobní data, uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby podle potřeby);
 • služby může využít kdokoli, kdo spadá do naší cílové skupiny;
 • zařízení je charakterem blízké přirozenému prostředí cílové skupiny;
 • pro omezení přístupu uživatele není důvodem pasivita či názorová odlišnost;
 • veškerá dokumentace obsahující údaje o uživateli služby je vedena s jeho souhlasem a uživatel je srozuměn s právem do ní nahlížet;
 • veškeré služby jsou dobrovolné;

Respektovat individuální potřeby, rozhodnutí a přání uživatele služby, např.:

 • pracovník nikdy nejedná nad rámec dohody s uživatelem;
 • pracovník se uživatele při prvním kontaktu zeptá, zda mu má při oslovování tykat nebo vykat;
 • uživatel má právo aktivně ovlivňovat, jak náplň činností klubu, tak jeho vzhled;
 • uživatel má právo využít i nevyužít nabídky programů (pasivita během otevírací doby klubu není důvodem pro ukončení služby);
 • uživatel má právo si vybrat, s jakým pracovníkem bude mluvit nebo komu se svěří se svým problémem;

Zachovávat lidskou důstojnost, např.

 • pracovník uživatele nehodnotí, neodsuzuje, neponižuje apod.;

Být aktivní při poskytování služby uživatelům, např.

 • pracovníci se snaží maximálně využít své profesionální dovednosti a nabízené možnosti pro zlepšení situace uživatele.;

Podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů služby, např.

 • pracovníci situaci za uživatele neřeší, ale podporují jeho schopnosti a dovednosti a motivují ho k tomu, aby danou situaci zvládl sám.;

Posilovat sociální začleňování uživatelů do společnosti, např.

 • pracovníci podporují a motivují uživatele v kontaktu s jinými lidmi a institucemi;
 • pracovníci minimálně jednou v roce připraví pro uživatele výlet mimo klub.;
 
Veškeré činnosti, které poskytujeme v rámci naší sociální služby jsou poskytovány ZDARMA.