Katalog firem Karlovy Vary
Firmy Karlovy Vary

Centrum pro rodiny s dětmi

 

Sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sanace rodin)

 

 

Poslání:

Posláním sociálně aktivizačních služeb „Centra pro rodiny s dětmi“, jejichž provozovatelem je obecně prospěšná společnost Útočiště o. p. s., je usilovat o to, aby dítě mohlo žít ve své rodině a za tímto účelem podporovat rodinu, aby vytvářela podmínky pro jeho zdárný vývoj.

Co je našim cílem?

 • O dítě pečuje jeho vlastní rodina a zároveň vytváří podmínky pro jeho zdárný vývoj, například:

   

  1. má vytvořené vhodné prostředí pro to, aby dítě bylo zdravé, čisté a spokojené;
  2. dítě chodí pravidelné do školy, nemá neomluvené absence a rodina vytváří vhodné podmínky pro přípravu do školy;
  3. dítě smysluplně tráví volný čas;
  4. dítě nevykazuje prvky rizikového chování (užívání návykových látek, trestná činnost, výchovné problémy doma i ve škole apod.);
  5. mezi rodiči a dětmi je vytvořený pozitivní vztah, založený na vzájemné komunikaci a důvěře;
  6. rodina je schopna si sama zařídit potřebné záležitosti (na úřadech, u lékaře, ve škole apod.);
 • O dítě pečuje jeho vlastní rodina, hrozba, že dítě bude rodině odebráno, je zažehnána.

   

 • Rodina s dítětem, které je odebráno z rodiny, s ním udržuje pravidelný kontakt.

   

 • Dítě je vráceno zpět do jeho rodiny a rodina vytváří podmínky pro jeho zdárný vývoj.

   

 • Členové rodiny pociťují jistotu v péči o dítě, například:

   

  1. rodiče jsou schopni se domluvit na výživě, výchově a péči o dítě;
  2. rodiče jsou schopni nastavit dětem určitá pravidla a dbát na jejich dodržování;
  3. rodiče ví, jak o dítě pečovat, aby bylo zdravé, čisté a spokojené;
  4. rodiče ví, jak rozvíjet schopnosti a dovednosti jejich dětí;

 

Cílová skupina:

 • Rodiny s dětmi ve věku do 18 let z Chebu a blízkého okolí
  ( působnost), nacházející se v nepříznivé sociální situaci:
  zavřít
  Útočiště o.p.s.

   

  1. o dítě pečuje rodina, nehrozí, že bude rodině odebráno, ale už je patrné riziko, že bude ohrožen jeho zdárný vývoj;
  2. o dítě pečuje rodina, je vážně narušen jeho zdárný vývoj, a proto hrozí, že dítě bude rodině odebráno;
  3. dítě je rodičům odebráno;
  4. dítě je vráceno zpět do rodiny, ale hrozí, že rodina nebude schopna udržet podmínky zajišťující zdárný vývoj dítěte;
  5. o dítě pečuje rodina, rodiče si nejsou jisti, že o dítě pečují správně, vývoj dítěte není bezprostředně ohrožen, ale k ohrožení by mohlo dojít, pokud rodina bude v nejistotě setrvávat
 • Nastávající rodiče, kteří byli během svého vývoje zanedbáváni nebo ohroženi, je zde riziko, že nebudou umět o dítě pečovat, nemají pro dítě připravené podmínky odpovídající jeho potřebám, nemají ve svém okolí spolehlivou soc. podporu.

   

 • Dítě/rodina se může na pracovníky Útočiště obrátit sama nebo na doporučení:

   

  1. sociálního pracovníka z oddělení péče o rodinu a dítě
  2. pediatra, personálu nemocnic, porodnic
  3. pracovníků kojeneckých ústavů a dětských domovů
  4. dětského psychologa, pedagogicko-psychologické poradny
  5. kurátora pro děti a mládež
  6. školy
  7. soudu
  8. jiné neziskové organizace
  9. jiné osoby

 

Zásady poskytování služby:

 • Zachovávat lidskou důstojnost, např.:

   

  1. pracovník uživatele nehodnotí, neodsuzuje, neponižuje apod.
 • Respektovat individuální potřeby, rozhodnutí a přání uživatele služby, např.:

   

  1. každý uživatel si sám zvolí s čím, jak a kde (v terénu nebo v prostorách organizace) by chtěl pomoci.
  2. uživatel může službu kdykoli odmítnout, přerušit, ukončit a následně znovu požádat o její poskytování.
 • Být aktivní při poskytování služby uživatelům, např.:

   

  1. pracovníci se snaží maximálně využít své profesionální dovednosti a nabízené možnosti pro zlepšení situace uživatele.
 • Podporovat rozvoj samostatnosti uživatelů služby, např.:

   

  1. pracovníci situaci za uživatele neřeší, ale podporují jeho schopnosti a dovednosti a motivují ho k tomu, aby danou situaci zvládl sám, a aby jeho jednání vedlo ke zlepšení jeho nepříznivé sociální situace.
 • Posilovat sociální začleňování uživatelů do společnosti, např.:

   

  1. pracovníci podporují a motivují uživatele v kontaktu s jinými lidmi a institucemi.
 • Důsledně dodržovat lidská práva a základní svobody:

   

  1. pracovníci dodržují základní práva vyplývající z Listiny základních práv a svobod (např. právo na soukromí, svobodnou volbu, ochranu osobních údajů…)

 

Poskytujeme:

 • základní sociální poradenství
 • výchovné, vzdělávací a sociálně aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociálně terapeutické činnosti

 

Formy poskytování služeb:

 • ambulantní (služba je poskytována v prostorách Centra pro rodiny s dětmi)
 • terénní (služba je poskytována v domácnosti uživatele nebo na jiném místě, dle domluvy s uživatelem; patří sem i doprovod uživatele do jiné instituce)

Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.

anketa

INFORMACE

 • dnes je
 • Jste . návštěvník těchto stránek.
 • Tyto stránky právě prohlíží .
 • Počasí u nás: